Showing posts with label Ceo là gì ?. Show all posts
Showing posts with label Ceo là gì ?. Show all posts

Monday, September 10, 2012

CEO là gì ?


Ceo là gì ?

Ceo có nghĩa là tổng giám đốc, hay còn gọi là giám đốc điều hành, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty theo chiến lược và chính sách của Hội Đồng Quản Trị. Thuật ngữ CEO viết tắt từ những chữ cái đầu tiên của cụm từ tiếng Anh ChiefExecutive Officer.

Ceo, do đó chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trước Hội Đồng Quản Trị (Board of directors hoặc board of management), đảm bảo thực thi đúng đắn các chiến lược đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua.

Ở Việt nam, do đặc thù của nền kinh tế Việt nam mới chuyển đổi từ bao cấp sang thị trường, vai trò và chức năng CEO và chủ tịch hội đồng quản trị trong một công ty đôi khi không được tách bạch rõ ràng lắm. Chủ tịch hội đồng quản trị (chairman) thông thường kiêm luôn giám đốc (tổng giám đốc) của công ty, và CEO cũng thường phụ thuộc rất lớn vào chủ tịch hội đồng quản trị khi ra các quyết định điều hành. Điều này phản ánh khá rõ trong khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ đi lên từ hộ sản xuất, gia đình kinh doanh.

Trong các công ty đại chúng đã niêm yết lên thị trường chứng khoán, quyền sở hữu công ty và quyền điều hành công ty có sự phận định rõ ràng. Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu nắm giữ, cũng như quyết định vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. Hội đồng Quản trị sau đó sẽ bầu ra một vị trí đại diện cho hoạt động điều hành công ty, đó là CEO.

CEOVN

Nhiều người xem